Hold It All

Tag: Koheleth

Summer Reading List

Sholem Asch
Yankev Glatshteyn
Vasily Grossman
Malka Heifetz-Tussman
Dovid Katz
Irina Klepfisz
Koheleth
Kadia Molodovsky
Leib Rochman
Chava Rosenfarb

Another Yom Kippur

Reading Koheleth
Listening to Rostropovich’s Bach
Drinking Stolichnaya
Writing a postcard to Bella Balaban